Nhận thức về văn hóa doanh nghiệp của BTP

05/11/2020

Có thể hiểu Văn hóa doanh nghiệp là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành doanh nghiệp.Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa.

ĐẢM BẢO SẢN XUẤT ĐIỆN - TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO DỊCH COVID-19

06/05/2020

    Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19,     Ngày 01 tháng 04 năm 2020 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã “kích hoạt” phương án làm việc từ xa đối...