Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 7 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:58 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 7 Quý 3 Năm 2019

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,392,016 314,001 115,000 42,762 42,762 421,568 534,104 37.18% 13.62% 30.28%
1. ĐSX của TBK MWh 909,580 205,244 74,534 28,242 28,242 278,853 352,152
* Bằng khí đốt MWh 26,833 26,833 231,694 348,263
* Bằng dầu DO MWh 1,409 1,409 47,159 3,889
2. ĐSX của TBH MWh 482,436 108,757 40,466 14,520 14,520 142,715 181,952
* Đuôi hơi ST9 MWh 7,185 7,185 62,650 82,016
* Đuôi hơi ST10 MWh 7,336 7,336 80,065 99,935
II. Điện thương phẩm MWh 1,354,617 305,428 111,837 41,670 41,670 411,593 520,045 37.26% 13.64% 30.38%
btp