Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 1 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:46 GMT+7
 
                                           ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
                                                  Tháng 01 Quý 1 năm 2019
Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,100,000 271,612 93,260 6,409 6,409 6,409 180,483 6.87% 2.36% 0.58%
1. ĐSX của TBK MWh 719,798 181,937 66,707 4,373 4,373 4,373 117,153
* Bằng khí đốt MWh 4,373 4,373 4,373 117,153
* Bằng dầu DO MWh 0 0 0 0
2. ĐSX của TBH MWh 380,202 89,675 26,553 2,035 2,035 2,035 63,330
* Đuôi hơi ST9 MWh 1,417 1,417 1,417 24,821
* Đuôi hơi ST10 MWh 619 619 619 38,508
II. Điện thương phẩm MWh 1,070,338 264,573 90,742 6,231 6,231 6,231 175,420 6.87% 2.36% 0.58%
btp