Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 6 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:56 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 6 Quý 2 Năm 2019

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,392,016 403,002 119,995 102,284 204,070 378,806 499,021 85.24% 50.64% 27.21%
1. ĐSX của TBK MWh 909,580 261,015 77,659 67,755 135,942 250,611 328,286
* Bằng khí đốt MWh 26,245 90,192 204,862 324,397
* Bằng dầu DO MWh 41,510 45,750 45,750 3,889
2. ĐSX của TBH MWh 482,436 141,986 42,336 34,529 68,129 128,195 170,735
* Đuôi hơi ST9 MWh 16,902 32,041 55,465 77,055
* Đuôi hơi ST10 MWh 17,627 36,088 72,730 93,680
II. Điện thương phẩm MWh 1,354,617 392,230 116,696 99,589 198,996 369,922 485,890 85.34% 50.73% 27.31%
btp