Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 8 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:42 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 8 Quý 3 Năm 2019

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Cùng kỳ năm trước

Tỷ lệ % so KH

Năm

Quý

Tháng

Tháng

Quý

Năm

Tháng

Quý

Năm

I. Điện sản xuất

MWh

1,392,016

314,001

107,000

16,303

59,065

437,871

568,063

15.24%

18.81%

31.46%

1. ĐSX của TBK

MWh

909,580

205,244

69,763

10,820

39,063

289,674

376,316

* Bằng khí đốt

MWh

10,820

37,653

242,515

371,062

* Bằng dầu DO

MWh

0

1,409

47,159

5,254

2. ĐSX của TBH

MWh

482,436

108,757

37,236

5,482

20,003

148,198

191,747

* Đuôi hơi ST9

MWh

5,482

12,667

68,132

87,120

* Đuôi hơi ST10

MWh

0

7,336

80,065

104,627

II. Điện thương phẩm

MWh

1,354,617

305,428

103,987

15,880

57,550

427,473

553,033

15.27%

18.84%

31.56%

btp