Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 9 năm 2018

Thứ hai, 15/10/2018 | 15:44 GMT+7
 

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,523,384 275,911 54,023 18,999 88,041 587,062 653,774 35.2% 31.9% 38.5%
1. ĐSX của TBK MWh 1,027,441 186,843 43,170 13,361 61,392 389,677 432,885
* Bằng khí đốt MWh 11,044 57,709 382,106 432,602
* Bằng dầu DO MWh 2,317 3,683 7,572 283
2. ĐSX của TBH MWh 495,943 89,068 10,853 5,638 26,650 197,385 220,889
* Đuôi hơi ST9 MWh 2,699 12,764 89,819 97,439
* Đuôi hơi ST10 MWh 2,939 13,886 107,566 123,450
II. Điện thương phẩm MWh 1,480,176 267,906 52,508 18,473 85,617 571,506 634,363 35.2% 32.0% 38.6%

btp