Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 3 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:54 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 03 Quý 1 năm 2019

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,392,016 310,008 137,003 148,315 174,736 174,736 414,346 108.26% 56.36% 12.55%
1. ĐSX của TBK MWh 909,580 206,335 88,542 96,958 114,669 114,669 271,168
* Bằng khí đốt MWh 96,958 114,669 114,669 270,899
* Bằng dầu DO MWh 0 0 0 269
2. ĐSX của TBH MWh 482,436 103,673 48,461 51,357 60,066 60,066 143,178
* Đuôi hơi ST9 MWh 19,456 23,424 23,424 63,211
* Đuôi hơi ST10 MWh 31,901 36,642 36,642 79,967
II. Điện thương phẩm MWh 1,354,617 302,090 133,563 145,136 170,926 170,926 403,435 108.66% 56.58% 12.62%
btp