Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 5 năm 2012

Thứ sáu, 3/2/2012 | 08:33 GMT+7
 
Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2012 Tuần Tháng 1 TH từ đầu năm 2012 Tỷ lệ % so KH
Điện sản xuất MWh 1,720,879 8,017.6 89,624.2 90,763.60 5.27%
+ Bằng khí MWh 1,119,945 5,253.3 58,535.7 59,283.7 5.29%
F5
50,878 0.0 676.5 676.5 1.3%
F6
1,069,067 5,253.3 57,859.2 58,607.2 5.5%
+ Bằng dầu MWh 20,000 0.0 0.0 0.0 0.00%
F5
0 0.0 0.0 0.0
F6
20,000 0.0 0.0 0.0
+ Đuôi hơi MWh 580,934 2,764.3 31,088.5 31,479.9 5.42%
- ST9 MWh
0.0 11,518.0 11,518.0
- ST10 MWh
2,764.3 19,570.5 19,961.9
btp