Hoạt động Văn hóa doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

Thứ tư, 8/11/2017 | 13:42 GMT+7
Để Văn hóa EVN và văn hóa Tổng Công ty phát điện 3 đến với CBCNV Công ty, ngày 19/11/2012 EVNTPC BARIA đã ban hành tài liệu “Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử” trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, xác định các giá trị cốt lõi “Chất lượng — Tín nhiệm; Tận tâm - Trí tuệ; Sáng tạo - Hiệu quả”, đúc kết và định hướng các giá trị, làm kim chỉ nam cho mọi cá nhân, đơn vị trong EVNTPC BARIA hướng tới và ngày càng hoàn thiện mình.

Để Văn hóa EVN và văn hóa Tổng Công ty phát điện 3 đến với CBCNV Công ty, ngày 19/11/2012 EVNTPC BARIA đã ban hành tài liệu “Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử” trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, xác định các giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm - Trí tuệ; Sáng tạo - Hiệu quả”, đúc kết và định hướng các giá trị, làm kim chỉ nam cho mọi cá nhân, đơn vị trong EVNTPC BARIA hướng tới và ngày càng hoàn thiện mình.

Đến nay, bằng nhiều hình thức thực thi văn hóa doanh nghiệp đa dạng và phong phú như: tập huấn, đào tạo chuyên sâu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hội thi... EVN TPC BARIA đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về thực thi văn hóa doanh nghiệp nói chung, văn hóa EVN nói riêng cho CBCNV và người lao động. Nhiều đơn vị đã trở thành tấm gương điển hình trong thực thi VHDN.

PXVH là một trong những tấm gương điển hình đó. Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo và phối hợp cùng Công đoàn phân xưởng trong việc tổ chức thực hiện VHDN, toàn thể CBCNV PXVH đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát thiết bị máy móc khi vận hành cũng như khi dự phòng, ngoài ra các ca trong PXVH luôn duy trì và thực hiện tốt công tác bồi huấn và diễn tập sự cố nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật để quản lý và vận hành thiết bị ngày một tốt hơn.

Cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị PXVH đã nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc, tác phong làm việc, mặc đồng phục, tuân thủ nội quy, quy định của EVN TPC BARIA thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cũng như tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đưa hoạt động thực thi VHDN ngày càng đi vào nề nếp.

Người viết : Lưu Văn Mạnh

Đơn vị: Phân xưởng Vận hành – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

btp