Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Thứ tư, 9/6/2021 | 08:00 GMT+7

0/ Mục lục tài liệu

1/ Chương trình đại hội

2/  Quy định làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại Hội Cổ Đông

3/ Quy chế bầu bổ sung Hội Động Quản Trị

4/ Tờ trình kết quả SXKD- ĐTXD - tài chính năm 2020 và kế hoặch năm 2021

5/ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 và mục tiêu thực hiện năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị

6/ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2020

7/ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

8/ Tờ trình tiền lương thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ 2021

9/ Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trình ĐHĐCĐ

9.1/ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi theo TT116

9.2/ Dự thảo điều lệ 2021 theo TT116

9.3/  Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT - Ban hành mới theo TT116

10/ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại ĐHĐCĐ năm 2021

11/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

11.1/  Mẫu số 3_ Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

11.2/  Sơ yếu lý lịch tham gia TV HĐQT _ Trần Lê Trung Hiếu

11.3/  Sơ yếu lý lịch tham gia TV HĐQT _ Nguyễn Tiến Dũng

12/ Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 

13/ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

13.1/ Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

14/  Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021