Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 42 năm 2009

Thứ sáu, 23/10/2009 | 09:31 GMT+7
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 10 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC Điện sản xuất MWh 2,150,474 27,804.6 103,505.3 1,699,612.5 79.03% + Bằng khí MWh 1,371,845 18,924.9 70,282.7 1,126,339.0 82.10% + Bằng dầu MWh 40,000 0.0 0.0 8,822.6 22.06%
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 10 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC
Điện sản xuất MWh 2,150,474 27,804.6 103,505.3 1,699,612.5 79.03%
+ Bằng khí MWh 1,371,845 18,924.9 70,282.7 1,126,339.0 82.10%
+ Bằng dầu MWh 40,000 0.0 0.0 8,822.6 22.06%
+ Đuôi hơi MWh 738,629 8,879.7 33,222.6 564,450.9 76.42%
- ST9 MWh
3,708.6 13,579.6 268,641.3
- ST10 MWh
5,171.1 19,643.0 295,809.6
btp