Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 34 năm 2009

Thứ sáu, 28/8/2009 | 08:43 GMT+7
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 8 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC Điện sản xuất MWh 2,150,474 35,381.0 105,667.4 1,451,860.4 67.51% + Bằng khí MWh 1,371,845 23,668.3 72,001.4 963,266.4 70.22% + Bằng dầu MWh 40,000 0.0 38.0 5,527.2 13.82%
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 8 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC
Điện sản xuất MWh 2,150,474 35,381.0 105,667.4 1,451,860.4 67.51%
+ Bằng khí MWh 1,371,845 23,668.3 72,001.4 963,266.4 70.22%
+ Bằng dầu MWh 40,000 0.0 38.0 5,527.2 13.82%
+ Đuôi hơi MWh 738,629 11,712.7 33,628.0 483,066.8 65.40%
- ST9 MWh
4,168.6 9,080.0 232,444.0
- ST10 MWh
7,544.1 24,548.0 250,622.8
btp