Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2015

Thứ hai, 11/5/2015 | 07:48 GMT+7
1/ Thông báo mời họp 2/ Dự kiến chương trình 3/ Giấy ủy quyền (cá nhân) 4/ Phiếu đăng ký tham dự họp 5/ Giấy ủy quyền (tập thể)