Đại hội cổ đông

Tài liệu ĐCHĐ thường niên năm 2013

Thứ sáu, 17/5/2013 | 15:20 GMT+7
1/ Dự kiến chương trình 2/ Quy chế làm việc 3/ Quy định thể lệ biểu quyết ĐH 4/ Quy chế bầu bổ sung thành viên 5/ Báo cáo thông qua Kế hoạch điều chỉnh & kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 6/ Báo cáo tài chính năm 2012 7/ Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2012  8/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 9/ Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT 10/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty 11/ Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận,cổ tức năm 2012 13/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT 14/ Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 
btp