Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 10 năm 2020

Thứ sáu, 30/10/2020 | 10:00 GMT+7
Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 891,999 204,002 87,999 50,795 50,795 243,184 721,332 57.72% 24.90% 27.26%
 1. ĐSX của TBK MWh 580,411 134,007 58,618 33,671 33,671 161,928 476,547      
 * Bằng khí đốt MWh       33,349 33,349 87,338 397,174      
 * Bằng dầu DO MWh       321 321 74,590 79,373      
 2. ĐSX của TBH MWh 311,589 69,994 29,380 17,124 17,124 81,255 244,785      
 * Đuôi hơi ST9 MWh       8,158 8,158 40,005 114,810      
 * Đuôi hơi ST10 MWh       8,965 8,965 41,250 129,976      
II. Điện thương phẩm MWh 867,404 198,403 85,611 49,314 49,314 236,606 703,501 57.60% 24.86% 27.28%