Điều lệ Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của BTP đã được bổ sung sửa đổi và thông qua tại DHĐCĐ thường niên năm 2013

Thứ tư, 12/6/2013 | 09:05 GMT+7