Trang chủ
Bản đồ
Liên hệ
Hỏi đáp
 
 
English
Thứ bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019-2:19:44 PM  
Trang chủ
Tư vấn trực tuyến
 
Kinh doanh
  0254.221.2787
  
  
Kỹ thuật
  0254.221.2208
 
Quảng cáo
 
undefined
Báo Cáo Tài Chính Tóm Tắt Quý III - 2008 1-7-2010

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA Mẫu CBTT-03 Ban hành kèm theo CV 352UBCK-PTTT ngày 14/07/2006
Địa chỉ: Phương Long Hương, Thị xã Bà Rịa

Tel: 064.2212811 Fax: 064.3825985BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý III năm 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNSTT Nội dung
Số dư đầu năm Số dư cuối quý

I Tài sản ngắn hạn
991,027,021,391 1,089,150,320,585
1 Tiền và các khoản tương đương tiền
34,638,556,325 40,188,015,322
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn


3 Các khoản phải thu ngắn hạn
834,355,929,741 892,464,522,209
4 Hàng tồn kho
121,764,711,783 156,130,763,192
5 Tài ngắn hạn khác
267,823,542 367,019,862
II Tài sản dài hạn
1,229,866,788,149 1,037,028,167,638
1 Các khoản phải thu dài hạn
-
2 Tài sản cố định
1,223,805,966,682 1,036,458,805,173

- TSCĐ hữu hình
1,156,433,998,720 1,033,805,254,163

- TSCĐ vô hình
1,600,678,348 1,375,582,957

- TSCĐ thuê tài chính- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
65,771,289,614 1,277,968,053
3 Bất động sản đầu tư


4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
10,000,000
5 Tài sản dài hạn khác
6,050,821,467 569,362,465
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,220,893,809,540 2,126,178,488,223

IV Nợ phải trả
1,571,347,546,092 1,448,892,955,029
1 Nợ ngắn hạn
412,925,925,329 290,543,375,666
2 Nợ dài hạn
1,158,421,620,763 1,158,349,579,363
V Vốn chủ sở hữu
649,546,263,448 677,285,533,194
1 Vốn chủ sở hữu
649,424,192,409 675,764,849,279

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
626,093,316,923 626,093,316,923

- Thặng dư vốn cổ phần- Cổ phiếu quỹ- Chênh lệch đánh giá lại tài sản- Chênh lệch tỷ giá hối đoái- Các quỹ
4,801,898,356 8,141,214,689

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
18,528,977,130 41,530,317,667

- Nguồn vốn đầu tư xây dụng cơ bản


3 Nguồn kinh phí và các quỹ khác
122,071,039 1,520,683,915

- Quỹ khen thưởng phúc lợi
122,071,039 1,520,683,915

- Nguồn kinh phí- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ


VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,220,893,809,540 2,126,178,488,223- -

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
ĐVT: đồng
TT CHỈ TIÊU
Kỳ báo cáo Luỹ kế

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
365,432,316,988 960,333,412,823
2 Các khoản giảm trừ doanh thu


3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
365,432,316,988 960,333,412,823
4 Giá vốn hàng bán
323,083,586,471 868,716,038,033
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 42,348,730,517 91,617,374,790
6 Doanh thu hoạt động tài chính
556,701,814 5,386,507,598
7 Chi phí hoạt động tài chính
15,367,531,219 42,168,049,173
8 Chi phí bán hàng
174049 3058066
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp
4,622,698,160 17,363,609,285
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
22,915,028,903 37,469,165,864
11 Thu nhập khác
74,255,280 79,709,826
12 Chi phí khác
553,980,876 553,980,876
13 Lợi nhuận khác
(479,725,596) (474,271,050)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
22,435,303,307 36,994,894,814
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành
2713500000 5167000000
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại
- -
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19,721,803,307 31,827,894,814
18 Thu nhập trên cổ phiếu


19 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu


GIÁM ĐỐCHUỲNH LIN

Các Tin Khác
 
Thông báo
 
  Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  Công bố ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018
  Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  Báo cáo Tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019
  Công bố thông tin nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
  Công bố thông tin giao nhiệm vụ đối với PTGĐ Kỹ thuật
Tỷ giá ngoại tệ
 
Mua Bán
AUD   15621.16   15982.69  
CAD   17363.75   17819.4  
CHF   23139.07   23698.45  
EUR   25605.29   26453.66  
GBP   29508.38   29980.9  
HKD   2916.67   2981.21  
JPY   210.48   219.8  
KRW   18.21   20.7  
SGD   16797.16   17100.31  
THB   750.75   782.07  
USD   23145   23265  
GIÁ CHỨNG KHOÁN
 
HOSE HNX  
Quảng cáo
 
Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa   Đang truy cập:        Số truy cập:  
Phường Long Hương, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Điện thoại: 0254.2212811 Fax : (0254) 3825 985 - Email : kinhdoanh@btp.com.vn   -  info@btp.com.vn
Thiết kế và phát triển bởi ducnghia.vn